Tisk

Základní informace

Od 1. 1. 2020 středisko Helios Domova seniorů Havířov, p. o. poskytuje pouze službu domov se zvláštním režimem. 

SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM S KAPACITOU 86 lůžek

Posláním domova se zvláštním režimem, středisko HELIOS, je poskytování odborné sociální, ošetřovatelské, zdravotní a rehabilitační péče seniorům s nízkou mírou soběstačnosti a ztrátou orientačních a paměťových schopností. Služba je určena seniorům starším 65 let potřebujících trvalou pomoc, kterou nelze zajistit v jejich domácím prostředí prostřednictvím pečující osoby či jiné sociální služby.

Cílová skupina – okruh osob, kterým je služba určena:

Seniorům starším 65 let, kteří trpí demencí lehkého, středně těžkého až těžkého stupně, Alzheimerovou chorobou, která neumožňuje pobyt v domově pro seniory.

Sociální službu domov se zvláštním režimem neposkytujeme:

 • osobám mladším 65 let
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutní závislostí na návykových látkách, kdy nejsme schopni zajistit těmto osobám adekvátní péči, příp. mohou narušovat společenské soužití v domově
 • osobám nevidomým a neslyšícím nejsme schopni zajistit podporu a péči z důvodu nutnosti specifických znalostí a dovedností personálu
 • osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči (např. osoby trpící schizofrenií, těžkou mentální poruchou, psychotickým onemocněním či závažnou poruchou osobnosti, osoby s komplikovanými nasedajícími příznaky demence neovlivnitelnými farmakologicky), kdy těmto osobám nejsme schopni zajistit adekvátní péči, příp. mohou narušovat společenské soužití v domově
 • osobám vyžadujícím individuální osobní asistenci
 • osobám, které by svým přijetím do domova řešily pouze rodinnou nebo bytovou situaci (vysoký nájem za bydlení, přenechání bytu či rodinného domu rodině, ztráta bydlení v důsledku neplacení nájmu apod.).

IMG_2516

Obsahem služby je:

 1. ubytování v jedno či dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (včetně úklidu, praní, žehlení i drobných oprav prádla)
 2. celodenní strava v rozsahu 3 hlavních jídel
 3.  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, podávání jídla a pití apod.)
 4. pomoc při osobní hygieně
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (využití běžně dostupných služeb ve městě)
 6. sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení schopností a dovedností
 7. aktivizační činnosti (volnočasové aktivity v dílnách, hobby kuchyňce, pohybové aktivity apod.)
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při jednání na úřadech, nakládání s depozity uživatelů apod.).

Cíle služby:

Rozvoj nebo udržení schopností, dovedností, znalostí uživatele v oblasti:

 • péče o sebe sama,
 • pohybu
 • komunikace,
 • osobních zájmů.

Zachování kontaktů s rodinou, přáteli a známými lidmi, navázání nových vztahů.

U nás platí zásady: 

Individuálního přístupu k uživatelům – služba zohledňuje odlišnosti jednotlivých uživatelů.
Přiměřené podpory a pomoci – obsah a rozsah služby jsou přizpůsobovány aktuálním potřebám uživatele.
Celostního přístupu – na situaci uživatele se pohlíží ve všech souvislostech, tzn. je zohledňována celková situace člověka.
Respektování a ochrana práv uživatele, včetně práva na přirozené riziko
Aktivní spolupráce uživatele při poskytování služby
Partnerského přístupu pracovníků k uživateli