Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Středisko Luna > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Jak získat potřebné informace

  • Osobně – sám/a nebo v  doprovodu rodinného příslušníka, známého se dostavíte do zařízení a budete jednat se sociálním pracovníkem střediska,
  • V zastoupení – zájemce o službu pověří rodinného příslušníka nebo známého, který se dostaví do střediska a jedná se sociálním pracovníkem střediska,
  • Telefonicky, e-mailem – obrátíte se na sociálního pracovníka a požadované informace získáte tímto způsobem.
  • Webové stránky domova – zde najdete základní informace včetně kontaktů na sociální pracovníky .

Základní informace můžete získat rovněž na odboru sociálních věcí  Magistrátu města Havířova, nebo  během Dne otevřených dveří, který je pořádaný každý rok v rámci celostátního Týdne sociálních služeb či na Dni sociálních služeb (dříve Veletrh poskytovatelů sociálních služeb), který se koná každý rok v předem avizovanou dobu na Náměstí republiky. 

Jak si podat žádost do Domova seniorů Havířov?

I. krok

Pro přijetí do Domova seniorů Havířov, středisko Luna (dále jen DsH) je prvotně nutné podání Žádosti o přijetí včetně všech příloh. Součástí žádosti je formulář vyjádření lékaře (praktického lékaře či jiného ošetřujícího lékaře, pokud se žadatel nachází ve zdravotnickém zařízení ), které nesmí být starší 3 měsíců.

Formulář žádosti o přijetí včetně příloh si můžete vyzvednout:

  • Ve středisku Luna či Helios (v kanceláři sociálních pracovníků nebo na recepci)
  • Na odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova,  Svornosti 2, Havířov – Město
  • V elektronické podobě na www.dshavirov.cz

Vyplněnou žádost je možno doručit osobně nebo poštou na středisko Luna či Helios, případně zaslat naskenovanou e-mailem na některého ze sociálních pracovníků střediska Luna (viz. Kontakty).

DsH je oprávněn přijímat žádosti o přijetí pouze na vlastních tiskopisech a v kompletní podobě, tzn. včetně všech příloh, s datem podání žádosti, podpisem zájemce či opatrovníka/zákonného zástupce. V případě podání neúplné žádosti, nebo podání žádosti na tiskopisech jiných než pro DsH, bude zájemce nebo jeho příbuzní sociálními pracovníky DsH vyzváni k nápravě či doplnění. Pokud takto ve stanovené lhůtě, neučiní, bude žádost vyřazena z evidence.

II. krok

Po doručení kompletní žádosti bude zájemce, popřípadě rodinný příslušník kontaktován pověřeným sociálním pracovníkem za účelem dohodnutí jednání v místě trvalého, popřípadě aktuálního pobytu (v žádosti uveďte vždy telefonický kontakt na sebe či kontaktní osobu).

Pověřený sociální pracovník při jednání zjišťuje, zda zájemce splňuje kritéria pro přijetí, míru závislosti na druhé osobě, kdo aktuálně poskytuje zájemci pomoc, zda již využívá jiné sociální služby apod.. Dále jsou předány podstatné informace o poskytované sociální službě. Některé z těchto informací jsou k dispozici zde.

Z jednání se zájemcem o službu je vypracován sociálním pracovníkem záznam.

III. krok

Splňuje–li zájemce o službu kritéria pro přijetí do DsH, je zařazen do evidence žadatelů. Nesplňuje–li kritéria je mu zasláno oznámení o nepřistoupení k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v Domově seniorů Havířov. Žadatel je sociálním pracovníkem také upozorněn na nutnost aktualizovat žádost (veškeré informace: změny v osobních a kontaktních údajích, změny zdravotního stavu, výši příspěvku na péči), a to minimálně 1x ročně i tehdy, nenastala – li žádná změna.

Po uvolnění místa v DsH zasedá komise pro příjem nových uživatelů, která vybere vhodného žadatele. Ten poté bude telefonicky informován o přijetí do DsH. Pokud bude s přijetím souhlasit, naplánuje s ním, popřípadě s rodinným příslušníkem, sociální pracovník jednání před přijetím, kde mu bude předáno Oznámení o přijetí, bude upřesněn datum nástupu, dojednány potřebné formality a dojednána individuální podpora poskytování sociální služby v DsH. Tohoto jednání se společně se sociálním pracovníkem účastní úseková sestra, která zjišťuje nezbytné informace pro poskytování zdravotnické a ošetřovatelské péče v DsH.

Pro lepší orientaci a povědomí o poskytované sociální službě jsme pro vás zpracovali materiál Otázky a odpovědi, snad v něm naleznete odpověď na to, co hledáte. 

Další informace získáte na těchto telefonních číslech

  • +420 596 810 061 - Domov seniorů Havířov, středisko HELIOS nebo osobně u sociálních pracovníků, a to každou středu od 08.00 do 16.00 hodin, kdy je úřední den pro kontakt s veřejností
  • +420 596 808 601 - Domov seniorů Havířov, středisko Luna nebo osobně u sociálních pracovníků, a to každý čtvrtek od 08.00 do 16.00 hodin, kdy je úřední den pro kontakt s veřejností.