Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Středisko Luna > Základní informace

Základní informace

Zařízení poskytuje sociální službu dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to formou celoročního pobytu v domově pro seniory s celkovou kapacitou 184 míst

Posláním domova pro seniory je poskytování kvalitní sociální služby seniorům, kteří s ohledem na vysoký věk, nepříznivý zdravotní stav či tíživou sociální situaci jíž může být izolace, samota, technické bariéry bydlení apod., potřebují pravidelnou pomoc při zajištění péče o svoji osobu, jelikož nejsou schopni se svými vlastními silami o sebe postarat

Komu je služba určena?

Seniorům starším 65 let, kteří z důvodu vysokého věku, nepříznivého zdravotního stavu či tíživé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nepříznivým zdravotním stavem je chápáno dlouhodobé tělesné, duševní (deprese, demence, úzkostné stavy) problémy, tělesné postižení či kombinované postižení. Tíživá sociální situace je např. izolace, samota, technické bariéry bydlení apod. Ve výjimečných případech může být do zařízení přijata osoba mladší 65 let z důvodu velmi nepříznivého zdravotního stavu, kdy nemůže zajistit péči o svoji osobu sama, prostřednictvím rodiny či terénní sociální služby. O udělení takové výjimky rozhoduje ředitel organizace.

Komu služba určena není?

 • Osobám mladším 65 let (mimo udělenou výjimku),
 • Osobám, které přijetím do Domova chtějí řešit pouze bytovou situaci (vysoký nájem za bydlení, přenechání bytu rodině, ztráta bydlení v důsledku neplacení nájmu, apod.),
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní či vysoce specializované péče ve zdravotnickém zařízení (hospicová péče, onkologická péče) či osobám trpícím infekčním onemocněním; kdy těmto osobám nejsme schopni zajistit adekvátní zdravotní péči, příp. mohou být zdrojem nákazy,
 • Osobám s akutní závislostí na návykových látkách, kdy nejsme schopni zajistit těmto osobám adekvátní péči, příp. mohou narušovat společenské soužití v Domově,
 • Osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči (osoby trpící schizofrenií, těžkou mentální poruchou, psychotickým onemocněním či závažnou poruchou osobnosti), kdy těmto osobám nejsme schopni zajistit adekvátní péči, příp. mohou narušovat společenské soužití v Domově,
 • Osobám s takovou formou demence, která znemožňuje pobyt v otevřeném zařízení Domova, pokud se nejedná o osobu upoutanou na lůžko, kdy nemůžeme zajistit bezpečí těchto osob,
 • Osobám zcela nevidomým a neslyšícím s ohledem na technické bariéry Domova a nekvalifikovaný personál, kdybychom nebyli schopni zajistit adekvátní péči.

Obsahem služby je

 • Ubytování je zajištěno v jednolůžkových s vlastním sociálním zařízením- počet 34  nebo jednolůžkových pokojích se společným sociálním zařízením ,a to vždy pro dva uživatele – počet 75(včetně úklidu, praní, žehlení i drobných oprav prádla),
 • Celodenní strava v rozsahu 3 hlavních jídel,
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, podávání jídla a pití apod.),
 • Pomoc při osobní hygieně,
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (využití běžně dostupných služeb ve městě),
 • Sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení schopností a dovedností,
 • Aktivizační činnosti (volnočasové aktivity v dílnách, hobby kuchyňce, pohybové aktivity, canisterapie, bohoslužby, apod.),
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při jednání na úřadech, nakládání s depozity uživatelů apod.).

Cíle služby

Cílem naší služby je podpora a pomoc uživatelům v zachování co největší míry soběstačnosti s důrazem na vzájemnou spolupráci v průběhu poskytování sociální služby. Toto je naplňováno díky důrazu, jež je kladen na tyto dílčí cíle:

 • Zachovat, stabilizovat a rozvíjet stávající schopnosti a dovednosti uživatele, jeho společenské návyky,
 • Snižovat následky nepříznivé situace uživatele, pro kterou nás vyhledal (např. samota, sociální izolace, bezbariérové prostředí, apod.),
 • Podporovat spolupráci s dobrovolníky a návaznými sociálními službami, podporovat v kontaktu s rodinou, společností.

Zásady služby

 • Individuální přístup k uživatelům – Služba zohledňuje odlišnosti jednotlivých uživatelů v oblasti zdravotního stavu, rodinného zázemí, zájmů, vztahové sítě, apod.,
 • Přiměřené podpory a pomoci – Obsah a rozsah služby je přizpůsobován aktuálním potřebám a schopnostem uživatele,
 • Respektování a ochrana práv uživatele, včetně práva na přiměřené riziko,
 • Kvalita a profesionalita poskytované služby – Poskytovatel garantuje kvalitu poskytované služby a klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a jejich pravidelné hodnocení,
 • Partnerský přístup pracovníků k uživateli – Spoluúčast uživatele na rozhodování a respektování názoru uživatele.

DSH, středisko Luna